Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Bihaću

Odluka o preduzetim mjerama od 31.03.2020

01.04.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

UNSKO-SANSKI KANTON 

OPĆINSKI SUD U BIHAĆU 

Broj: 017-0-Su-20-000441

Bihać, 31.03.2020. godine 


Na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 38/05, 22/06, 63/10,72/10 i 7/13, u vezi sa članom 8 tačke c) Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju, Službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj 66/12, a povodom novonastale epidemiološke situacije (Corona virusa), te na osnovu preporuka VSTV-a BiH, Naredbe Kantonalnog kriznog štaba Civilne zaštite br. 15-40-4-3326-17/20 od 29.03.2020.godine i Naredbe predsjednika suda br. 017-0-Su-20-000415 od 23.03.2020.godine,  donosim slijedeću:


O D L U K U


I


Naredba predsjednika suda broj 017-0-Su-20-000415 od 23.03.2020. godine u tački 2. mijenja se i glasi:

Organizuje se dežurstvo sudija iz krivične, građanske i prekršajne materije za postupanje po predmetima iz čl.1.,2.,3. Odluke VSTV-a na način da dežurne sudije dežuraju u zgradi suda počev od 01.04.2020. godine pa nadalje, a prema listi dežurstva koja je prilog uz naredbu.

Naredba predsjednika suda broj 017-0-Su-20-000415 od 23.03.2020. godine u tački 6. mijenja se i glasi:

Registar pravnih lica uvodi dežurstvo svaki radni dan od 8 sati do 13 sati vezano za preuzimanje Rješenja, Izvoda i Uvjerenja, a prethodno je potrebno da se stranke najave putem telefona broj 037/228-584, a prema listi dežurstva koja je prilog ove odluke.

II


U skladu sa Naredbama Kantonalnog štaba civilne zaštite zaposlenicima koji ne rade niti na poslu niti od kuće u martu mjesecu 2020. godine i na dalje evidentirat će se dan godišnjeg odmora iz prethodne godine, a ako isti nemaju evidentirat će se godišnji odmor iz 2020. godine.

Sudije koje su dežurne prema rasporedu dežurstva, a koji nisu dolazili u dane dežurstva u zgradu suda od 24. marta 2020. godine evidentirat će se dan godišnjeg odmora iz 2019. godine, a ukoliko nemaju starog godišnjeg odmora, evidentirat će se dan godišnjeg odmora iz 2020. godine.

III


Radno vrijeme ostaje od 8 sati do 13 sati.


IV


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


 PREDSJEDNIK SUDA

Dijana OstojićVijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Preduzete mjere odluka II