Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Bihaću

mail print fav manja slovaveca slova

Nadležnost suda

27.10.2009.

Općiski sud u Bihaću mjesno je nadležan za teritoriju općine Bihać i Bosanski Petrovac. Općinski sud u Bihaću stvarno je nadležan za suđenje:

 

1. u krivičnim  predmetima 

a) da u prvom stepenu sudi

- za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda.

- za krivična djela za koja je posebnim zkonom propisana nadležnost osnovnog suda,

- za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost

  na osnovni sud,

- u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika;

 

b) da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;

c) da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravnih posljedica osude

 

2. građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi

a) u svim građanskim sporovima  i

b) u vanparničnom postupku

 

3. drugim predmetima

a) da sprovodi izvršni postupak,

b) da određuje mjere obezbjeđenja

c) da obavlja zemljišnoknjižne poslove,

d) da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni I Hercegovini

e) da vrši druge poslove određene zakonom

 

Kod organizacije suda zadnji stav treba da stoji:Nadležnost , unutrašnje uređenje i rad suda regulisani su Zakonom o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine /“Službene novine FBIH „ br.38/05/ i Pravilnikom o unutrašnjem sudskom poslovanju /“Službeni glasnik BIH „ br. 57/08/


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh