Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Bihaću

mail print fav manja slovaveca slova

Pravilnik o uslovima i načinu izbora predsjednika sudskih odjeljenja

30.10.2019.

Na osnovu člana 31. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine1, člana 8. tačka e) i  j) Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju2 i Smjernica za imenovanje predsjednika sudskih odjeljenja3, predsjednica Općinskog suda u Bihaću, dana 04.10.2019. godine, d o n o s i

 

 

PRAVILNIK
o uslovima  i načinu izbora predsjednika sudskih odjeljenja u Općinskom sudu u
Bihaću
 

 

1-OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1.

(Svrha Pravilnika)

 

            Pravilnik o uslovima  i načinu izbora predsjednika sudskih odjeljenja u Općinskom sudu u

Bihaću (u nastavku: Pravilnik), se donosi radi ostvarenja slijedećih ciljeva:

 

a)      osiguranje ispunjenja dužnosti predsjednika sudskih odjeljenja, propisanih članom 17. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju,

b)      jačanje uloge i odgovornosti predsjednika sudskih odjeljenja, posebno u kontekstu organizacije i rukovođenja radom sudskog odjeljenja, kao jednog od elemenata ocjene rada predsjednika sudskih odjeljenja, a kako je to određeno Kriterijima za ocjenjivanje rada predsjednika sudova i predsjednika sudskih odjeljenja u Bosni i Hercegovini4,

c)      Otklanjanje faktora rizika, prilikom izbora rukovodilaca odjeljenja, koji je istaknut u Planu integriteta Općinskog suda u Bihaću , a koji se ogleda u nepostojanju propisa, koji sadrže jasne i objektivne kriterije i procedure za izbor rukovodilaca odjeljenja,

d)      primjene rezultata Projekta „Unapređenje efikasnosti pravosuđa II“, implementiranog od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, koji se između ostalog, ogledaju i u efikasnijem upravljanju sudom, kroz razvijanje i jačanje proaktivnog angažmana i menadžerske uloge predsjednika sudskih odjeljenja.

 

 

U PRILOGU AKT PRAVILNIKA


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Javni oglas za prijem daktilografa

04.10.2019.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh