Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Bihaću

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

08.11.2018.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO SANSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U BIHAĆU
KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE

Broj:017-0-Su-18-000884

Datum, 08.11.2018.godine

 

 

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA -

KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA

 

 

            Na temelju člana 64. stav (1) tačka b, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 017- 0- Su-17-000884 od 24.10.2018.godine, u postupku javne nabavke usluge obezbjeđenja zgrade Općinskog suda, Predsjednica suda  donijela je:

 

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

            Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 017- 0- Su-17-000884 od 07.11.2018 godine i Ugovor za javnu nabavku usluge obezbjeđenja zgrade Općinskog suda, dodjeljuje se ponuđaču Agencija „BAKRAČ SECURITY“ Bihać, ponuda broj: 461-10/2018 od 15.10.2018. godine, za ponuđenu cijenu 25.876,80 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Odluku možete preuzeti u prilogu ove vijesti.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh