Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Bihaću

Odluka o organizaciji rada od 07.05.2020

07.05.2020.

O D L U K U

o organizaciji rada u Općinskom sudu u Bihaću


I


1. Stavlja se van snage Odluka broj 017-0-Su-20-000382 od 16.03.2020. godine, Naredba predsjednika suda broj 017-0-Su-20-000415 od 23.03.2020., Odluka predsjednika suda broj 017-0-Su-20-000441 od 31.03.2020., Naredba broj 017-0-Su-20-000454/1 od 07.04.2020., Odluka broj 017-0-Su-20-000454/2 od 10.04.2020., Odluka broj 017-0-Su-20-000454/3 od 13.04.2020. godine.


2. Rad Općinskog suda u Bihaću od 11.05.2020. godine organizira se u punom radnom vremenu od 07 sati do 15,30 sati.


3. Dana 11.05.2020. godine na posao su dužni odazvati se svi zaposlenici ovog suda koji nisu po nekom pravnom osnovu odsutni iz suda (bolovanje, godišnji odmor itd.). Razlog donošenja ovakve Odluke je u činjenici što ovaj sud raspolaže sa dovoljno poslovno-radnog prostora za zaposlenike ovog suda i u potpunosti se može omogućiti fizička distanca. 


4. Svi zaposlenici ovog suda i stranke koje ulaze u zgradu su dužni prije ulaska izvršiti dezinfekciju obuće i ruku i mora se izvršiti mjerenje tjelesne temperature, pa ukoliko bi neko od zaposlenika ili stranaka imao temeperaturu iznad 37,5 stepeni Celzijusa taj dan ne može ući u zgradu i isti se vraćaju i daje im se uputstvo gdje se trebaju javiti. Svi zaposlenici dužni su za vrijeme radnog vremena koristiti zaštitnu masku i rukavice i dužni su sami vršiti provjetravanje svojih kancelarija. Naručen je dovoljan broj vizira i očekuje se isporuka do kraja ove sedmice i isti će biti podijeljeni sudijama i daktilografima koji su dužni da koriste u toku radnog vremena. Jedan broj vizira je već prije nabavljen i podijeljen zaposlenicima koji su izloženi kontaktu sa trećim osobama (izvršitelji, portir, kurir itd.)


5. Stranke su dužne da prilikom ulaska u zgradu suda da budu zaštićene sa maskama i rukavicama, o čemu će brigu voditi sudski policajci. U suprotnom neće im se dozvoliti ulazak u zgradu suda.


6. U ovom sudu sudije će početi zakazivati ročišta koja bi se trebala održavati od 01.06.2020. godine pa nadalje, s tim što svaki sudija u toku dana ne može zakazati više od dvije rasprave i vodeći računa da ne pozivaju više od dvije stranke, a razmak između rasprava je 30 minuta, radi dezinfekcije radnog prostora, koju dezinfekciju će izvršiti daktilografi.


Sudije će održavati ročišta u raspravnim salama i dovoljno velikim kancelarijama u kojima se može obezbijediti fizička distanca, a prema rasporedu koji je prilog uz ovu Odluku.


7. Stranke će svoje podneske moći predavati na šalterima pisarnice počev od 11.05.2020. godine, tako da će samo moći ulaziti po jedna stranka, o čemu će brigu voditi sudska policija.


8. ZK ured ovog suda radit će sa strankama u dane ponedjeljak, srijeda i petak od 8 sati do 12 sati, tako da će samo moći ulaziti po jedna stranka, o čemu će brigu voditi sudska policija.

9. Registar pravnih lica radit će sa strankama svaki dan, tako da će samo moći ulaziti po jedna stranka, o čemu će brigu voditi sudska policija.


         10. U cilju sprečavanja širenja Corona virusa i zaštite zdravlja zaposlenika u Općinskom sudu u Bihaću maksimalno će se provoditi preventivne mjere zaštite kako slijedi:

- prije ulaska u zgradu suda svi zaposlenici, stranke i sve osobe koje ulaze u sud su dužne izvršiti dezinfekciju obuće u postavljenom koritu za dezinfekciju ispred ulaza u zgradu, izvršiti dezinfekciju ruku, moraju imati maske i rukavice, a o izvršenju ovih mjera brinut će se sudska policija ili zaposlenik ovog suda koji je na portirnici,

- prilikom ulaska u zgradu suda sudska policija vršit će mjerenje temperature i ulaz u zgradu suda neće biti omogućen licima čija je tjelesna temperatura viša od 37,5 stepeni Celzijusa, kako za sve zaposlenike, tako za stranke i druge osobe,

- poslovi čišćenja i dezinfekcije kancelarija, hodnika i toaleta vršit će svaki dan čistačice.


II


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 11.05.2020. godine ili do donošenja druge Odluke.
     PREDSJEDNIK SUDA

Dijana OstojićVijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Odluka od 07.05.2020